ݳ 9
ݳ 8
ݳ 7
ݳ 6
ݳ 5
ݳ 4
ݳ 3
ݳ 2
ݳ 1
 
ûݻ
ͻ
 
ܳٳϳ
ٵϳ

  ... 56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  ...


γ ߳
 

Ben Laden,  26-01-2005, 0225

߳ ,
ѳ ˳۳

,  25-01-2005, 1409

ϻ : ϻ, : г û:


` ųٳݳ
۳ ѳ۳ ݳ

г ۳

USA ARMENIA,  24-01-2005, 2007

lavn er mayc mi qich havaqvac cher bayc @ntanur armamb lavn er karelie asel artahaytel er hamozel erѻ ۳

Melka,  24-01-2005, 1405

Shat lav e grvac, baic kareli er aranc hayhoyanqneri. Aranc aid bareri.
Baic lav kliner xoseinq Hayastani txmar vichaki masin voch te otar amayi chanaparhneri masin. ۳

Melka,  22-01-2005, 1742

Shat lava Momik Jan ۳

Melka,  22-01-2005, 1739

YES-i asacneri het es hamamit shem.
YES-y axchik e te txa aidpes el chy haskacanq.


, 뻯
, ѻɳ, ϳ
ݻϳ
10 ɳ

ѻ ۳

Mher,  22-01-2005, 1219

¹Åí³ñ³ÝáõÙ Ù ³ëÉ Ã áñÝ ¿ ë³ÑÙ³ÝÁ ³ñíëïÇ ëïÕͳ·áñÍáõÃÛ³Ý í ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ áñåë Çñ³å³ïáõÙ Ýñϳ۳óÝÉáõ Ùç, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñ¹³É ³ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÇó Ëáõë³÷áõÙ ¿, ÷³ËãáõÙ ¿, óùÝíáõÙ ¿, ãÉëÉáõ ¿ ï³ÉÇë Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ÙÍ Ù³ëÁ, ÙïáñÉáõ ïÕÇù ¿ ï³ÉÇë ²ÛëåÇëÇ ·ñí³ÍùÝñ ÃÏáõ½ í ·éÑÇÏ åïù Ý Ù½, áñáíÑïí ¹³ Ùñ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·³ñßÉÇ Ù³ëÝ ¿, ·³ñßÉÇÇ Ù³ëÇÝ åïù ¿ Çñ³½Ï ÉÇÝÉ áñåë½Ç í³ÝÉ, Ñé³óÝÉ, áãÝã³óÝÉ ·³ñßÉÇÝ, à ÇѳñÏ Ñáõëáí Ù Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùç ¹é ó³ÝÏáõÃÛáõÝ Ï³ ³åñÉ ×ßÙ³ñÇï ÏÛ³Ýùáí: ²é³íÉ õë ñµ ϳñ¹áõÙ ë ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ ÑÝó ³ÛÝ É½íáí ÇÝã ɽíáí áñ ϳï³ñíáõÙ ¿, ¹³ ëïÇåáõÙ ¿ ù½ ÙÇßï ³ãùñ¹ µ³ó ù³ÛÉë ñí³ÍùÝñÁ ÇÝÓ Ñáõ½óÇÝ, ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ:


, 뻯
, ѻɳ, ϳ
ݻϳ
10 ɳ

ѻ ۳

JORJ BUSH BEN LADEN,  22-01-2005, 0128

û ˳ ͻ û ͻ ˳ û ˳ ѻٻ ˳


, 뻯
, ѻɳ, ϳ
ݻϳ
10 ɳ

ѻ ۳

HAY,  21-01-2005, 1517

ٻ ѿ ŵﳵ ϳ ϳ ѳ , ݳ۳ ѳ۳ ݻϳ , ٻ ջϳ۳,ϳ ѻ ϳϳ ϻ , ϳ


۳
 Ƿ۳

VAHAGN,  21-01-2005, 1145

Gites inch...Ete bolors sksenq qo nman mtacel, apa mnum a mi hat noric jrhexex lini u qashes gna ed jur@....

shahane-in mersi ... Chei lsel...


ݳݻ
ɻ Ƿ۳

HRANT,  21-01-2005, 0617

QEZ TVUM E TE DU TAXANDAVOR AXJIK ES BAYC DU PARZAPES TAXANDAVOR APUSH ES ۳

scoopik,  20-01-2005, 1530

e...ete...


 
 

ٵݻ` ɻ Ƿ۳, س۳